ინვოისის პროფესიონალური შაბლონები​

რა არის ინვოისი: ინვოისი არის დოკუმენტი, რომელშიც თავმოყრილია პროდუქტი და მომსახურება, რომელსაც ბიზნესი სთავაზობს კლიენტს და აკისრებს ვალდებულებას გადაუხადოს ბიზნესს ამ პროდუქტებისა ან მომსახურებისათვის. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ინვოისი არის საქონლის ან მომსახურების მყიდველისა და გამყიდველის ხელშეკრულების წერილობითი დამოწმება.