მიღება-ჩაბარების აქტის პროფესიონალური შაბლონები

რა არის მიღება-ჩაბარების აქტი: მიღება-ჩაბარების დოკუმენტი ორ მხარეს შორის ადგენს პროდუქტისა თუ სერვისის მიწოდების პირობებს და მოიცავს ინფორმაციას გაყიდული პროდუქტის შესახებ. მიღება-ჩაბარების აქტი მხოლოდ მაშინ მიიჩნევა დადასტურებულად, როდესაც ორივე მხარე ხელს მოაწერს.